دکتر عبدالحمید معرف زاده
متولد: ۱۳۲۷ دزفول
مرتبه علمی: استاد بازنشسته دانشگاه شهید چمران اهواز
دکترای کتابداری و اطلاع رسانی مدیریت کتابخانه های دانشگاهی از دانشگاه هند
کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

ایشان استاد بازنشسته دانشگاه شهید چمران اهواز میباشند و پانزده سال سابقه کار در کتابخانه های دانشگاه اهواز و تهران با عناوین کتابدار، مسؤل و رییس کتابخانه را در کارنامه خود دارند. حاصل فعالیت های پژوهشی ایشان به طور خلاصه شامل حدود بیش از ۳۶ مقاله ی علمی پژوهشی بوده است و ایشان
نزدیک به صد پایان نامه کارشناسی ارشد و ده پایان نامه دکتری را راهنمایی و مشاوره کرده اند.
تجربیات اجرایی ایشان سابقه بازرسی معاونت پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه شیراز و ریاست دانشکده علوم تربیتی بوده است و دیگر فعالیت های ایشان عضویت در انجمن کتابداران ایران و کتابداری هند و مدرس چندین کارگاه آموزشی بوده است.
لیست تعدادی از انتشارات ایشان:
• مبانی مرجع: فنون پرسش کاوی و پاسخ یابی از منابع کتابخانه. مشهد: آستان قدس رضوی، ۱۳۷۰ .
• – شناسائی نحوه ارائه ایده ها، روشها و پیشنهادات نو و الگوی ارتباط در کتابخانه های دانشگاهی استان فارس.
دکتر عبدالحمید معرف زاده ، منوچهر ده بزرگی. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات )علوم تربیتی و روانشناسی(،
سال شانزدهم، شماره ۲ ، تابستان ۱۳۸۸ . ص. ۵۳ – ۷۳
• بررسی عناوین مجلات خارجی در زمینه پزشکی درزمینه طب در ایزان و اسلام. عبدالحمید معرف زاده. مجموعه
مقالات کنگره بین المللی تاریخ پزشکی در اسلام و ایران. تهران : انتشارات موسسه توسعه دانش و پژوهش ایران.
۱۳۷۵ جلد دوم صص ۵۵۳ –